Algemene voorwaarden Access Indigo

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.accessindigo.nl

 

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: Access Indigo, Karin Glas- Hoedjes, gevestigd te Zuid-Scharwoude onder KvK nummer 87512769
 2. Cliënt: degene met wie Access Indigo een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Access Indigo en cliënt samen.
 4. Consument: een cliënt die tevens een individu is en als privépersoon handelt.
 5. Diensten: Diverse behandelingen.
 6. Overeenkomst: de afspraak voor behandelingen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten door Access Indigo.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen die Access Indigo hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Access Indigo hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Access Indigo te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Access Indigo een totaal bedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Access Indigo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Access Indigo prijsaanpassingen meedelen met de cliënt.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Access Indigo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Access Indigo mag bij het aangaan van de overeenkomt een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De cliënt dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na dienstverlening te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de cliënt het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heet voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Access Indigo de cliënt een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Access Indigo behoudt zich het recht voor om een dienstverlening afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5. Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Betaald de cliënt niet binnen overeengekomen termijn, dan is Access Indigo gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Access Indigo.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Access Indigo zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de cliënt, zijn de vorderingen van Access Indigo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door Access Indigo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Access Indigo te betalen.

 

Artikel 6. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Access Indigo enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Access Indigo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De behandelingen die Access Indigo geeft zijn bedoeld als zelfrealisatie. De verschillende onderdelen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in de eigen persoonlijke ontwikkeling. In overleg bepalen de cliënt en Access Indigo de behandeling die op dat moment het beste bij de cliënt past.
 3. Als Access Indigo de cliënt niet verder kan helpen, zal Access Indigo de cliënt vragen iemand anders te raadplegen. In het geval van medische vraagstukken zal Access Indigo de cliënt te alle tijden doorverwijzen naar een arts of psycholoog.
 4. Een behandeling van Access Indigo kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Een behandeling kan wel een aanvulling zijn, de cliënt dient dit te allen tijden te bespreken met de behandelend arts of psycholoog.
 5. De behandelingen geven geen garantie tot verbetering. De cliënt neemt deel aan een behandeling op basis van vrije wil. De cliënt kan geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of behandeling. Access Indigo is niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname de diensten van Access Indigo. Tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Access Indigo. Het Nederlands recht is dan van toepassing.
 6. De aansprakelijkheid van Access Indigo, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te alle tijden beperkt tot ten hoogte het bedrag van de behandeling.
 7. Access Indigo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 8. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Access Indigo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Access Indigo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor de annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag van de behandeling verschuldigd.
 • Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag van de behandeling verschuldigd.
 • Access Indigo is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. Access Indigo zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan de cliënt kenbaar maken. De cliënt heeft te alle tijden het recht de afspraak bij een wijziging door Access Indigo te annuleren zonder dat de cliënt hiervoor kosten aan Access Indigo verschuldigd is.

 

Artikel 9. Geheimhouding en inzagerecht

 1. Access Indigo zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Access Indigo daartoe wettelijk verplicht is of aan Access Indigo hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.

 

 

Artikel 10. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Access Indigo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Access Indigo zoveel mogelijk met de cliënt bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Zuid-Scharwoude, 01-09-2022

Karin Glas- Hoedjes